iTechArt logo
EN PL

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją jest iTechArt Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-147) przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 41 /2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865089, NIP: 7252303560, REGON: 387339804 („Administrator”).

Podmioty danych

Administrator przetwarza dane osobowe:

  1. osób, które zamieściły dane osobowe w formularzu rekrutacyjnym („Formularz”) oraz przesłały go Administratorowi. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wszelkie inne dane, które Kandydat zawrze w Formularzu.
  2. osób, z którymi Administrator nawiązał kontakt przez portale w sieci Internet w celu zaproszenia do udziału w procesie rekrutacyjnym. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe w takim przypadku obejmują: link do profilu LinkedIn, imię i nazwisko, dane kontaktowe podane w profilu na LinkedIn (np. adres e-mail, numer telefonu) oraz inne dane zawarte w profilu LinkedIn adekwatne dla procesu rekrutacji.

Osoby, których dotyczy przetwarzanie ww. danych osobowych, zwane są dalej „Kandydatami”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane:

Źródła pochodzenia danych osobowych

Dane kontaktowe Kandydatów są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od Kandydata lub z publicznie dostępnych stron internetowych.

Dane osobowe niepozyskane bezpośrednio od Kandydata, wykorzystywane w celu przeprowadzenia rekrutacji, są uzyskane za pośrednictwem platform internetowych (np. LinkedIn), na których Kandydat udostępnił swoje dane, takie jak: link do profilu na portalu w Internecie, imię i nazwisko, kontakt szczegóły (adres e-mail lub numer telefonu), lokalizację i inne dane istotne dla profilu.

Podanie przez Kandydata danych osobowych w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie Kandydata w procesie rekrutacji.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator może udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Kandydatów przetwarzane:

W przypadku zgłoszenia roszczenia przez Kandydata, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

Prawa Kandydatów, związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kandydatowi przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te przysługują Kandydatowi w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych poza EOG

Administrator przechowuje dane Kandydatów w infrastrukturze informatycznej dostarczanej przez podmioty zewnętrzne, w tym w skrzynkach mailowych, których serwery mogą być zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a tym samym przekazuje dane osobowe do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator przekazuje dane osobowe Kandydatów wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu i sposobie udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej klauzuli.

Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z wymogami RODO, zawartymi m.in. w art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W oparciu o dane osobowe Kandydata nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Polityka Prywatności

Ogólne zasady przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności Administratora, którą można znaleźć pod adresem https://www.itechart-group.pl/pl/privacy-policy/.

Dane Kontaktowe

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Kandydat może skontaktować się Administratorem:

Kandydat, który złożył wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących mu praw, może zostać poproszony o odpowiedź na pytania, które umożliwią weryfikację jego tożsamości.

Ponadto Kandydat ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).