iTechArt logo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym w celu kontaktów i zapraszania do przyszłych rekrutacji, jest iTechArt Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-147) przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 41/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865089, NIP: 7252303560, REGON: 387339804 („Administrator”).

Podmioty danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: [imię, nazwisko, adres e-mail] oraz wszelkie inne dane, które może podać osoba, której dane osobowe są przetwarzane.

Osoby, których dotyczy przetwarzanie ww. danych osobowych, zwane są dalej „Kandydatami”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, w tym w celu kontaktów i zapraszania do przyszłych rekrutacji na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Kandydata, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub ochrony roszczeń – tj. w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora dotyczącym ustalania, dochodzenia lub ochrony roszczeń na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Źródła pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od Kandydata.

Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty które przetwarzają dane na zlecenie Administratora, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty z grupy Administratora, podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na postawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania, z zachowaniem prawem przewidzianych gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane:

Prawa Kandydatów związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kandydatowi przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te przysługują Kandydatowi w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

Ponadto Kandydat ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z nami w formie pisemnej na adres: iTechart Group sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 41/2, 90-147 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: hello@itechart-group.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych poza EOG

Administrator przechowuje dane Kandydatów w infrastrukturze informatycznej dostarczanej przez podmioty zewnętrzne, w tym w skrzynkach mailowych, których serwery mogą być zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a tym samym przekazuje dane osobowe do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator przekazuje dane osobowe Kandydatów wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu i sposobie udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej klauzuli.

Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z wymogami RODO, zawartymi m.in. w art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W oparciu o dane osobowe Kandydata Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Polityka Prywatności

Ogólne zasady przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności Administratora, którą można znaleźć pod adresem: https://www.itechart-group.pl/pl/privacy-policy/.

Dane kontaktowe

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Kandydat może skontaktować się Administratorem w formie pisemnej kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: hello@itechart-group.pl.